Disclaimer

Juridische informatie

Bij gebruik van deze website gelden de volgende algemene voorwaarden. Door het gebruik van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

De VZW 72 uren sas besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Als je onjuistheden vaststelt, kun je contact met ons opnemen via e-mail

Wij spannen ons ook in om technische onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website nooit door onderbrekingen of andere technische problemen wordt getroffen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van jouw programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van jouw apparatuur.

Hyperlinks en verwijzingen

Op onze website verwijzen we regelmatig met (hyper)links door naar websites van andere overheden, instanties of organisaties, of naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. We beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. We bieden de links louter aan ter informatie en voor het gebruiksgemak van onze bezoekers . Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de externe websites en hun inhoud.

Je mag op je eigen website hyperlinks aanbrengen naar (onderdelen van) onze website, op voorwaarde dat je de bron correct vermeldt.


Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, enkel voor persoonlijk gebruik , maar is het “niet toegestaan” deze verder te reproduceren!

Deze toestemming geldt echter niet voor die teksten waar er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, en dergelijke) vraag je altijd vooraf toestemming aan de VZW 72 uren sas Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via email

VZW 72 uren sas behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid en privacy

Alle commentaar of materiaal dat je uit eigen beweging (en dus niet op vraag van de VZW) aan ons bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als “niet-vertrouwelijk” worden beschouwd. Als VZW zijn we niet verplicht gevolg te geven aan reacties en gegevens. De VZW mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met uitzondering van beperkingen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Je stemt ermee in dat de VZW de ideeën, concepten, kennis en technieken uit jouw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

De VZW respecteert je rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens. In ons Privacybeleid lees je hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Disclaimer e-mailberichten

Alle e-mailberichten en alle bijgevoegde bestanden, verzonden door medewerkers van de VZW :

  • zijn vertrouwelijk
  • kunnen informatie bevatten die beschermd is door auteursrechten
  • zijn gecontroleerd op computervirussen (wat niet garandeert dat deze bestanden er volledig vrij van zijn)
  • zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde.

Elk gebruik van deze informatie (waaronder de geheel of gedeeltelijke reproductie of verspreiding onder elke vorm) door andere personen dan de geadresseerde(n) is verboden.

Wanneer e-mails verkeerdelijk bij je terechtkomen, verwittig dan de afzender en verwijder deze bestanden van je computer. De inhoud van een e-mail van een medewerker van de VZW, en alle bijgevoegde bestanden, zijn afkomstig van de auteur en verbinden niet noodzakelijk de VZW 72 uren sas tenzij dit bevestigd wordt door een geldig ondertekend document van de VZW. Verwittig de afzender zonder uitstel wanneer je een bevestiging van dit bericht wenst te ontvangen

Scroll Up