Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

Jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. De VZW  72 urensas respecteert je rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

VZW 72 uren sas verwerkt je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar de VZW.
VZW 72 urensas is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen uitvoeren. We verwerken de persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse wetgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Heb je algemene vragen over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken? Dan kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van het agentschap door te mailen naar dit contact e-mail adres. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). Je kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om je rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens als je een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt over de diensten die we verlenen. We kunnen je persoonsgegevens ook verwerken als je een algemene vraag aan ons stelt. 

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we je een voor- of nadeel toekennen zonder dat je daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten je persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of je voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we je een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke persoonsgegevens verwerken we over jou?

Persoonsgegevens zijn de gegevens die je rechtstreeks of onrechtstreeks (kunnen) identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Bij elke categorie van persoonsgegevens vind je een verwijzing naar de regelgeving. Daarnaast verwerken we je identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan jou kunnen verlenen.

Sociale media

De VZW is ook actief op bepaalde sociale mediakanalen waarop wij nuttige informatie en nieuws delen. Je kunt ons gemakkelijk contacteren via een van deze sociale mediakanalen, maar je kan ook vragen stellen, deelnemen aan discussies en reageren op gedeelde inhoud zoals foto’s, of op enige andere manier met ons in interactie gaan. Voor ons zijn sociale mediakanalen een snelle en gemakkelijke manier om een nauwe band te onderhouden met geïnteresseerden en de verwachte dienstverlening, en om enige bezorgdheden snel tegemoet te kunnen komen.

Wij vragen je uitdrukkelijk om geen (gevoelige) persoonsgegevens, zoals een privé-emailadres, adres of telefoonnummer, van jezelf of anderen te posten op deze sociale mediakanalen. Dit om enig misbruik van zo’n persoonsgegevens te voorkomen, omdat deze op sociale media dan publiek beschikbaar worden gesteld. Wij raden aan om, wanneer nodig, ons dergelijke persoonsgegevens te delen via een privébericht of via e-mail. In het geval dat je (gevoelige) persoonsgegevens deelt op een pagina van een sociaal mediakanaal dat publiek toegankelijk is, dan houden we ons het recht voor om deze persoonsgegevens te verwijderen om je te beschermen tegen mogelijk misbruik.

We zullen je persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld via de sociale mediakanalen enkel gebruiken om de dienstverlening te verbeteren, en indien nodig, je verzoek te behandelen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we je persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren je persoonsgegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we je persoonsgegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. De duurtijd van deze periode kan variëren al naargelang het type documentatie en kan een wettelijke bewaartermijn zijn, of een verjaringstermijn. Als er geen wettelijke bewaartermijn of verjaringstermijn van toepassing is, wordt deze bewaartermijn vastgelegd op een gerechtvaardigde duurtijd. Na verloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin jouw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Jouw dossier is actief zolang je van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die je persoonsgegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen en de diensten te kunnen verlenen, hebben dan toegang tot je persoonsgegevens. Nadien wordt je dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot je persoonsgegevens.

Delen we je persoonsgegevens met  anderen?

Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. We bezorgen je persoonsgegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Deze derden-verwerkers zijn onder andere clouddienstverleners en geautomatiseerde marketingplatformen. Je kunt altijd een volledig overzicht aanvragen van de verwerkers op wie we een beroep doen in het kader van de dienst die we aan je verlenen.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om je persoonsgegevens door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons persoonsgegevens op te vragen. In het verleden moesten ze daarvoor over een machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen, vind je op de website van de Vlaamse Toezichtscommissie. Onder het huidige AVG-decreet wordt voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door ons aan een andere Vlaamse instantie of externe overheid een protocol opgemaakt. Hierin leggen we vast dat deze mededeling voldoet aan de principes van de AVG.


Wat zijn je rechten?

Wij zullen je persoonsgegevens enkel verwerken op een eerlijke en rechtmatige manier. Dit houdt in dat de persoonsgegevens die wij hebben verkregen enkel verwerkt zullen worden voor de hierboven genoemde expliciete en rechtmatige doeleinden. Wij verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens adequaat, accuraat, relevant en niet-overmatig zijn. Als betrokkene heb je ook een aantal rechten die gerelateerd zijn aan de persoonsgegevens die je met ons deelt, zodat je altijd volledig in controle blijft van je persoonsgegevens.

Recht op inzage

Als je vragen hebt over de persoonsgegevens die van je verwerkt worden, heb je het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van je verwerken of bewaren.

Recht op verbetering

Wij verbinden ons ertoe om je persoonsgegevens altijd accuraat en actueel te houden, maar het is mogelijk dat we soms updates missen. Daarom heb je het recht om ons kosteloos te vragen om onjuistheden of onvolledigheden in je persoonsgegevens te verbeteren.

Recht op verwijdering (‘Recht op vergetelheid’)

In bepaalde vooraf gedefinieerde omstandigheden zal je het recht hebben om de verwijdering van je persoonsgegevens te vragen zonder onnodige vertraging. De VZW zal per geval beoordelen of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden om de verwijdering van persoonsgegevens te kunnen vragen. Als je aanvraag aan een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden voldoet, en geen van de uitzonderingen zoals uiteengezet in de AVG van toepassing zijn, dan verwijderen we je persoonsgegevens uit onze interne systemen. Het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk bewaard blijven in ons back-upsysteem. Wij zullen alle nodige stappen ondernemen om alle persoonsgegevens zoveel als mogelijk te verwijderen.

Nauw verbonden met je recht op verwijdering, heb je ook het recht om vergeten te worden als je persoonsgegevens publiekelijk bekend zijn gemaakt. Je persoonsgegevens zullen dan verwijderd worden uit onze interne systemen, en redelijke technische en organisatorische maatregelen zullen genomen worden om elke link met, en kopieën of reproducties van, de persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde vooraf gedefinieerde omstandigheden mag je ons vragen om tijdelijk de verwerking van bepaalde persoonsgegevens te stoppen en de verwerking van persoonsgegevens bijgevolg te beperken. De VZW zal per geval beoordelen of je aanvraag in aanmerking komt voor een beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Als je aanvraag onder een van de vooraf gedefinieerde omstandigheden valt, dan zullen we je persoonsgegevens nog steeds mogen bewaren, maar zal enige verdere verwerking van je persoonsgegevens beperkt worden en zal dit enkel mogen gebeuren in een van de volgende gevallen:

  • met je toestemming;
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
  • om gewichtige redenen van algemeen belang.

Als de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is als gevolg van je aanvraag, dan zullen wij je informeren voordat dergelijke beperking op de verwerking van persoonsgegevens wordt opgeheven.

Recht van bezwaar

In bepaalde vooraf gedefinieerde omstandigheden mag je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens door het agentschap Onroerend Erfgoed:

  • wanneer de verwerking gebaseerd is op algemeen belang;
  • wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden voor statistische doeleinden.

Het agentschap zal per geval beoordelen of je aanvraag voldoet aan de vereisten om bezwaar te kunnen aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als de verwerking gebaseerd is op algemeen belang wegen we af of je individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we je gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om je de dienst of het voordeel waar je aanspraak op maakt, (nog verder) te verlenen.

Wij mogen je persoonsgegevens enkel gebruiken om je via e-mail te contacteren voor directe info over onze diensten wanneer je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Als je hiervoor in het verleden toestemming hebt gegeven, en je niet langer suggesties en/of direct informatie wilt ontvangen via e-mail, dan mag je altijd je toestemming hiervoor intrekken door een e-mail te sturen naar dit e-mail adres .

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van je toestemming of op basis van een overeenkomst, en wanneer de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés, dan heb je het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Als dit technisch mogelijk is, mag je ook vragen om je persoonsgegevens rechtstreeks te laten doorzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder enige belemmering zolang dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Je recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Wat betreft jouw recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, of die jou in aanmerkelijke mate treft. Je kunt hierbij vragen om een menselijke tussenkomst, om je standpunt in overweging te nemen en om het besluit aan te vechten. Je zal dit recht slechts in bepaalde vooraf gedefinieerde omstandigheden hebben, en het agentschap zal per geval beoordelen of je aanvraag ontvankelijk is. 

Geautomatiseerde verwerking is elke verwerking uitgevoerd door machines zonder menselijke tussenkomst, zoals direct marketing, gerichte reclame en e-rekruteringsystemen die elektronisch worden verricht in plaats van door een persoon en op basis waarvan beslissingen worden gemaakt. Anders gezegd, in geval van een geautomatiseerde individuele besluitvorming is er geen (significante) menselijke tussenkomst die mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan bovengenoemde rechten uitoefenen en alle andere vragen in verband met deze privacyverklaring stellen door een ondertekende schriftelijke aanvraag te sturen

Per post stuur je dit naar:
VZW 72 uren sas
Van de Vijverstraat 46
9320 Erembodegem
Via e-mail stuur je dit naar e-mail adres

Wanneer wij je aanvraag om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen hebben ontvangen, zullen wij je eerst vragen om je identiteit te bevestigen door ons een kopie te bezorgen van de voorzijde van je identiteitskaart. We bewaren deze kopie niet langer dan nodig is en gebruiken deze enkel om je identiteit te bevestigen zodat we je de gevraagde informatie over je persoonsgegevens kunnen bezorgen en te verzekeren dat je persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Elk gegeven op je identiteitskaart dat niet nodig is om je identiteit te kunnen bevestigen, bv. je foto, mag afgedekt worden op de kopie. Geef ook duidelijk aan dat het om een kopie gaat (bv. door er in het groot “KOPIE” op te schrijven).

Als je niet tevreden bent met ons antwoord op je vraag, mag je ons steeds contacteren met vermelding van de reden waarom je niet tevreden bent. Wij zullen dan ons uiterste best doen om aan je bezorgdheden tegemoet te komen. Je hebt bovendien steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

De VZW zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen tegen onbevoegde toegang tot of onwettige verwerking van persoonsgegevens, en ook tegen verlies, vernietiging of beschadiging. Dit op dezelfde wijze als mag verwacht worden van een normaal redelijk en voorzichtige entiteit die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. 

Als er een datalek optreedt waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn (bv. een veiligheidslek van persoonsgegevens of toegang tot de persoonsgegevens door een onbevoegd persoon), dan zullen wij de nodige maatregelen treffen om de gevolgen van zo’n datalek te vermijden en/of te beperken, en om zo’n datalek te voorkomen in de toekomst. Wij zijn verplicht bij wet om je op de hoogte te stellen van het datalek als dit waarschijnlijk een inbreuk uitmaakt op je fundamentele rechten en vrijheden, en het een risico inhoudt voor je privacy. 

Algemene informatie

We behouden het recht om van tijd tot tijd dit privacybeleid te wijzigen of te actualiseren om ons toe te laten je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. Significante wijzigingen en aanpassingen melden we op een manier die wij het meest geschikt vinden, en in ieder geval altijd via een melding op de website.

Datum laatste revisie: 22 april 2021

 

 

 

×

Welkom bij de Chatbox van Het Sas crisisopvang
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op
Mobiel nr: 0468276822

e-mail : Klik  hier  om Sandra te e-mailen

× Waarmee kunnen we je helpen